Strona Główna BIP Strona Główna
» Akty prawne
 

 

AKTY PRAWNE:

 • ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z  2017 r. poz. 1430 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1211 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 746),
 • ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1510),
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz.U. Nr 190, poz. 1474 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90 poz. 844 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.  z 2014 r. poz. 1414 z późn.zm.)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 wreśnia 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych  (Dz.U. z 2015r., poz. 1518)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz.U. 2015r. poz. 575)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej  (Dz. U. z 2016, poz. 632)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 449)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe (Dz.U. Nr 145, poz. 971)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy nie będącym żołnierzami rezerwy (Dz.U. z 2015r. , poz. 1520)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (Dz.U. z 2016 poz. 1656).
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony  (Dz. U. Nr 145, poz. 1539 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia  07 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz.U. z 2015 r. poz. 1503)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2012r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów żołnierzom w czynnej służbie wojskowej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. z 2012r. poz. 598)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz.U. z 2015poz. 842)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2015 r. wsprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (Dz.U. z 2015 poz. 258)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 950)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 551)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz.U.  z 2015 r. poz. 36)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe (Dz.U. Nr 135 poz. 1448 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz.U. Nr 50 poz. 484 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 307 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej  z  dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz.U. Nr 51 poz. 233 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016r. poz. 1037)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej  z  dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania żołnierzom rezerwy posiadjącym nadane przydziały kryzysowe dofinasowanie kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji  (Dz.U. z 2015 r., poz. 1071)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej  z  dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie opiniowania żołnierzy rezerwy  (Dz.U. z 2015 r., poz. 697)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej  z  dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie trybu zwrotu organom samorządu terytorialnego wydadków poniesionych na należności i opłaty mieszkaniowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 976)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej  z  dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy rezerwy przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r., poz. 948)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniający powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin  (Dz.U. z 2015r. , poz. 1503)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września  2015r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową (Dz. U. z 2015r. poz. 1478)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacznia świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz sobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2015 poz. 1520)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia trybu, zakresu oraz warunków przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadjącym przydziały kryzysowe (Dz. U. z 2016 poz. 997)