Strona Główna BIP Strona Główna
Przydatne dokumenty
 

MOBILIZACJA

Badaniem statystycznym pt. PM-1 ROCZNE Sprawozdanie o pojazdach i maszynach objęte są wytypowane przez Wojskowe Komendy Uzupełnień podmioty gospodarcze, osoby prawne, a także osoby fizyczne posiadające pojazdy samochodowe, przyczepy (naczepy), maszyny mogące być przedmiotem świadczeń na rzecz obrony.

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2012 r. poz. 591 z późn. zm.).

Dane jednostkowe (dotyczące pojedynczego podmiotu) są chronione tajemnicą statystyczną oraz objęte są ochroną zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010r. nr 182 poz.1228z późn. zm.) i będą wykorzystywane na rzecz obronności kraju.

W sprawozdaniu należy ująć:
  • wszystkie pojazdy samochodowe, motocykle, autobusy, ciągniki rolnicze, przyczepy (naczepy) itd., zarejestrowane w wydziale komunikacji Starostwa Powiatowego, w tym również wydzierżawione i będące w leasingu;

  • maszyny do robót ziemnych, budowlanych, drogowych i przeładunkowych, a także agregaty prądotwórcze.


Podczas wypełniania Działu 2 kol. 2 Identyfikator wg ITS należy podać w oparciu o załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2014 r. poz. 1727 z późn. zm.).

Zgodnie z §14 pkt 1 Rozporządzenia RM z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. 2004 r. Nr 181 poz. 1872 z późn. zm.) posiadacze rzeczy ruchomych, wobec których wydano decyzję o przeznaczeniu tych rzeczy ruchomych na cele świadczeń informują wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) o ich zbyciu lub innej zmianie tytułu własności oraz zmianie przeznaczenia przedmiotu świadczenia, nie później niż w ciągu trzech dni od tej zmiany.

Sprawozdanie PM- 1 jest obowiązkowe Odmowa, podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub nie dotrzymanie oznaczonego terminu może skutkować konsekwencjami karnymi w myśl ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U z 2012 r. poz. 591).

Wskazówki dotyczące prawidłowego wypełnienia formularza można uzyskać osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kłodzku pokój 103 lub telefonicznie (bezpośrednio tel. nr 261 647 425

Roczne sprawozdanie o pojazdach PM 1


PM 1 - klasyfikacja-pojazdow-wg-ITS

Ankieta bezpieczeństwa osobowego

   
   

Zwrot kosztów dojazdu
 

Wniosek - zwrot kosztów przejazdu