Strona Główna BIP Strona Główna
» Nabór do szkolnictwa wojskowego
 

 1. Nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych Wojsk Specjalnych w 2017 roku - został zakończony.
  Nabór prowadzony był zgodnie z decyzją Nr 143/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie w korpusie osobowym Wojsk Specjalnych  w 2017 r. (Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 155).
  1. Zgodnie z powyższą decyzją oraz regulaminem prowadzenia postępowania rekrutacyjnego w Ośrodku Szkolenia w Lublińcu, oferta kierowana jest do osób posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej rozumiany jako udział w kwalifikacji wojskowej oraz osób, które odbyły zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową jeśli posiadają stopień wojskowy nie wyższy niż starszy szeregowy, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.
  2. Spełniające warunki określone w art.124 ust.2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (DZ.U.2016.1726 j.t. z późn.zm.)
   • niekaralny sądownie,
   • posiada obywatelstwo polskie,
   • zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
   • wiek co najmniej 18 lat.
   Ukończone gimnazjum- załączone świadectwo ukończenia gimnazjum do wniosku- warunek konieczny- w przypadku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, studiów wyższych świadectwo lub dyplom dołączyć dodatkowo jako załącznik;
   Dodatkowe punktowane umiejętności jak np. znajomość języka obcego, prawo jazdy kat.C, C+E, inne kursy i szkolenia, dodatkowe uprawnienie oraz dodatkowe kwalifikacje (technik: informatyk/elektronik, gastronom, ratownik medyczny) oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu studiów.
  3. Szkolenie prowadzone będzie  w Ośrodku Szkolenia w Lublińcu od dnia 01.02. 2018 r.
  1. Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na podoficerów na 2018 rok.
   1. Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na podoficerów w 2018 r., jest prowadzony zgodnie z Decyzją  nr 167/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej.
   2. Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień do dnia 15 listopada 2017 r
   3. Zgodnie z decyzją, o której mowa powyżej nabór jest prowadzony spośród osób ze środowiska cywilnego, posiadających świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (szkoły średniej), zgodnie z limitami przyjęć określonymi w niniejszej decyzji.
   4. Limit miejsc: 50.
   5. Więcej informacji nt wymogów formalnych w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na kurs podoficerski znajduje się na stronie internetowej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. ( www.spwl.wp.mil.pl.)
 1. Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów – studium oficerskie na 2018 rok.
 1.  Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów (studium oficerskie) w 2018 r., jest prowadzony zgodnie z Decyzją  nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. (DZ. Urz. MON z 2017 r., poz.173) Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień.
 2. Zgodnie z decyzją, o której mowa powyżej nabór na  szkolenie wojskowe jest prowadzony spośród osób pasiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, w tym podoficerów zawodowych, szeregowych zawodowych i osób ze środowiska cywilnego, zgodnie z limitami przyjęć określonymi w niniejszej decyzji;
 3. Wymogi formalne w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na szkolenie oficerskie w ramach studium oficerskiego dodatkowo - każdorazowo określają uchwały Senatu uczelni wojskowych;
 4. Terminy składania wniosków oraz limity miejsc dla osób ze środowiska cywilnego (absolwentów uczelni wyższych) jakie obowiązują, przedstawiono poniżej:

 

Studium Oficerskie - 3 miesięczne
dla osób ze środowiska cywilnego i podoficerów zawodowych.
Termin składania wniosków do 19 stycznia 2018 r

Akademia Wojska Lądowych

 korpus osobowy

grupa osobowa

limit miejsc

Medyczny

lekarzy

2

dentystów

weterynarii

2

farmaceutów

2

fizykobiochemików

1

pielęgniarstwa

2

ratownictwa medycznego

1

Duszpasterstwa

teologiczna

1

 

Studium Oficerskie 12 -miesięczne
dla  osób ze środowiska cywilnego i szeregowych zawodowych **
Termin składania wniosków do 15 maja 2018 r

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

 korpus osobowy

grupa osobowa

limit miejsc

Łączności i informatyki

eksploatacji systemów     informatycznych

17

Logistyki

ogólnologistyczna

10

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

Sił Powietrznych

meteorologiczna

6

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Wojsk Lądowych

pancerno-zmechanizowana *

109

15**

Łączności i informatyki

eksploatacji systemów łączności *

15

Logistyki

infrastruktura

40

Sprawiedliwości i obsługi prawnej

obsługi prawnej

16

Finansowy

Ekonomiczno-finansowa

8

Wychowawczy

Orkiestr i zespołów estradowych

1

Ogólny

Ochrony przeciwpożarowej

1

* służba w Obronie Terytorialnej (OT)

** limit miejsc dla  szeregowych zawodowych

 


Decyzja Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września  2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018r. (Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 173)

                                    

 

 1. Nabór na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych został zakończony, na studia stacjonarne w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie i Akademi Wojsk Lądowych we Wrocławiu w roku akademickim 2017/2018 prowadzony  był zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 315) oraz uchwałami senatów wymienionych uczelni wojskowych.                        
 1. Termin składania wniosków – do 31 marca 2017 r r.
 2. Limity miejsc w poszczególnych uczelniach wojskowych w roku akademickim 2017/2018 :

  


 

Kierunek kształcenia

Limity miejsc w poszczególnych uczelniach wojskowych w roku akademickim 2017/2018

Wojskowa Akademia

Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Akademia Marynarki Wojennej
im. Bohaterów
Westerplatte
w Gdyni

Akademia Wojsk Lądowych
we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

W Dęblinie

budownictwo

27

 

 

 

 chemia

17

 

 

 

elektronika
i telekomunikacja

201

 

 

 

geodezja i kartografia

40

 

 

 

informatyka

75

20

 

 

inżynieria bezpieczeństwa

 

 

60

 

kryptologia
i cyberbezpieczeństwo

55

 

 

 

logistyka

35

 

 

13

lotnictwo i kosmonautyka

50

 

 

87

mechanika i budowa maszyn

18

20

 

 

mechatronika

77

20

 

 

nawigacja

 

28

 

22

zarządzanie

 

 

273

 

OGÓŁEM

595

100

333

122

1150Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 315) w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych.
Obecnie oczekujemy na decyzję Ministra Obrony Narodowej w sprawie naboru na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych w 2018 roku.
      
 1. Nabór na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych na I rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi  w roku akademickim 2017/2018 w WSO WL we Wrocławiu - został zakończony:
 1. Limit miejsc jaki obowiązywał – 90;
 2. Termin składania wniosków do Dyrektora Departamentu Kadr - za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień  jaki obowiązuje – do 15 maja 2017 r.
 3. Obecnie oczekujemy na dokumenty w zakresie wznowienia naboru na studia stacjonarne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w 2018 roku.
Uwaga:
      Szczegółowe informacje w zakresie rekrutacji na studia wojskowe lub do szkół podoficerskich są publikowane na bieżąco na stronach internetowych uczelni wojskowych i szkół podoficerskich prowadzących nabór do służby kandydackiej. Linki do stron internetowych uczelni wojskowych i szkół podoficerskich znajdują się poniżej.  Dodatkowo informacje w zakresie naboru na studia oficerskie lub do szkół podoficerskich można uzyskać również:
 1. pod wskazanym numerem telefonu na stronach internetowych uczelni wojskowych i szkół podoficerskich prowadzących rekrutację,
 2. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kłodzku pod numerem  telefonu: 261 647 430 lub stawiając się osobiście w pokoju nr 23 w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kłodzku.


 

   
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa

   
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

ul. Śmidowicza 69

81-127 Gdynia

   
AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH

ul. Czajkowskiego 109

51-150 Wrocław

 
   
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

ul. Dywizjonu 303 nr 35

08-521 Dęblin

   
SZKOŁA PODOFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH

ul. Wojska Polskiego 86/90

61-716 Poznań

    SZKOŁA PODOFICERSKA MARYNARKI WOJENNEJ
Lędowo 1N

76-271 Ustka

 
SZKOŁA PODOFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

ul. 2 Pułku Kraków 5

08-521 Dęblin

   
AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ

Al. Gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103

00-910 Warszawa

www.akademia.mil.pl
   
UNIWERSYTET MEDYCZNY

Al. Kościuszki 4

90-419 Łódź

  Ogólnokszatłcące Liceum Lotnicze w Dęblinie

08-521 Dęblin 3
ul. II Pułku Kraków 5


www.lotnik.wp.mil.pl