Strona Główna BIP Strona Główna
» Nabór do szkolnictwa wojskowego
 

 1. Nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych Wojsk Specjalnych w 2017 roku - został zakończony.
  Nabór prowadzony był zgodnie z decyzją Nr 143/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie w korpusie osobowym Wojsk Specjalnych  w 2017 r. (Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 155).
  1. Zgodnie z powyższą decyzją oraz regulaminem prowadzenia postępowania rekrutacyjnego w Ośrodku Szkolenia w Lublińcu, oferta kierowana jest do osób posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej rozumiany jako udział w kwalifikacji wojskowej oraz osób, które odbyły zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową jeśli posiadają stopień wojskowy nie wyższy niż starszy szeregowy, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.
  2. Spełniające warunki określone w art.124 ust.2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (DZ.U.2016.1726 j.t. z późn.zm.)
   • niekaralny sądownie,
   • posiada obywatelstwo polskie,
   • zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
   • wiek co najmniej 18 lat.
   Ukończone gimnazjum- załączone świadectwo ukończenia gimnazjum do wniosku- warunek konieczny- w przypadku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, studiów wyższych świadectwo lub dyplom dołączyć dodatkowo jako załącznik;
   Dodatkowe punktowane umiejętności jak np. znajomość języka obcego, prawo jazdy kat.C, C+E, inne kursy i szkolenia, dodatkowe uprawnienie oraz dodatkowe kwalifikacje (technik: informatyk/elektronik, gastronom, ratownik medyczny) oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu studiów.
  3. Szkolenie prowadzone będzie  w Ośrodku Szkolenia w Lublińcu od dnia 01.02. 2018 r.

 2. Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na podoficerów na 2018 rok. - został zakończony
  1. Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na podoficerów w 2018 r., jest prowadzony zgodnie z Decyzją  nr 167/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej.
  2. Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień do dnia 15 listopada 2017 r
  3. Zgodnie z decyzją, o której mowa powyżej nabór jest prowadzony spośród osób ze środowiska cywilnego, posiadających świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (szkoły średniej), zgodnie z limitami przyjęć określonymi w niniejszej decyzji.
  4. Limit miejsc: 50.
  5. Więcej informacji nt wymogów formalnych w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na kurs podoficerski znajduje się na stronie internetowej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. ( www.spwl.wp.mil.pl.)
 3. Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów – studium oficerskie na 2018 rok.
  1.  Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów (studium oficerskie) w 2018 r., jest prowadzony zgodnie z Decyzją  nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. (DZ. Urz. MON z 2017 r., poz.173) Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień.
  2. Zgodnie z decyzją, o której mowa powyżej nabór na  szkolenie wojskowe jest prowadzony spośród osób pasiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, w tym podoficerów zawodowych, szeregowych zawodowych i osób ze środowiska cywilnego, zgodnie z limitami przyjęć określonymi w niniejszej decyzji;
  3. Wymogi formalne w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na szkolenie oficerskie w ramach studium oficerskiego dodatkowo - każdorazowo określają uchwały Senatu uczelni wojskowych;
  4. Terminy składania wniosków oraz limity miejsc dla osób ze środowiska cywilnego (absolwentów uczelni wyższych) jakie obowiązują, przedstawiono poniżej:

   

  Studium Oficerskie - 3 miesięczne
  dla osób ze środowiska cywilnego i podoficerów zawodowych.
  Termin składania wniosków do 19 stycznia 2018 r

  Akademia Wojska Lądowych

   korpus osobowy

  grupa osobowa

  limit miejsc

  Medyczny

  lekarzy

  2

  dentystów

  weterynarii

  2

  farmaceutów

  2

  fizykobiochemików

  1

  pielęgniarstwa

  2

  ratownictwa medycznego

  1

  Duszpasterstwa

  teologiczna

  1

   

  Studium Oficerskie 12 -miesięczne
  dla  osób ze środowiska cywilnego i szeregowych zawodowych **
  Termin składania wniosków do 15 maja 2018 r

  Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

   korpus osobowy

  grupa osobowa

  limit miejsc

  Łączności i informatyki

  eksploatacji systemów     informatycznych

  17

  Logistyki

  ogólnologistyczna

  10

  Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

  Sił Powietrznych

  meteorologiczna

  6

  Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

  Wojsk Lądowych

  pancerno-zmechanizowana *

  109

  15**

  Łączności i informatyki

  eksploatacji systemów łączności *

  15

  Logistyki

  infrastruktura

  40

  Sprawiedliwości i obsługi prawnej

  obsługi prawnej

  16

  Finansowy

  Ekonomiczno-finansowa

  8

  Wychowawczy

  Orkiestr i zespołów estradowych

  1

  Ogólny

  Ochrony przeciwpożarowej

  1

  * służba w Obronie Terytorialnej (OT)

  ** limit miejsc dla  szeregowych zawodowych

   


  Decyzja Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września  2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018r. (Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 173)

                                      

   

  1. Nabór na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych, na studia stacjonarne w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie i Akademi Wojsk Lądowych we Wrocławiu w roku akademickim 2017/2018 prowadzony  był zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 315) oraz uchwałami senatów wymienionych uczelni wojskowych.                        

  UWAGA! - Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu uruchomiła elektroniczną rejestrację kandydatów na studia wojskowe w roku 2018/2019

  1. Termin składania wniosków – do 31 marca.
  2. Limity miejsc w poszczególnych uczelniach wojskowych w roku akademickim 2017/2018 :

    


   

  Kierunek kształcenia

  Limity miejsc w poszczególnych uczelniach wojskowych w roku akademickim 2017/2018

  Wojskowa Akademia

  Techniczna
  im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

  Akademia Marynarki Wojennej
  im. Bohaterów
  Westerplatte
  w Gdyni

  Akademia Wojsk Lądowych
  we Wrocławiu

  Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

  W Dęblinie

  budownictwo

  27

   

   

   

   chemia

  17

   

   

   

  elektronika
  i telekomunikacja

  201

   

   

   

  geodezja i kartografia

  40

   

   

   

  informatyka

  90

  20

   

   

  inżynieria bezpieczeństwa

   

   

  60

   

  kryptologia
  i cyberbezpieczeństwo

  55

   

   

   

  logistyka

  35

   

   

  13

  lotnictwo i kosmonautyka

  50

   

   

  87

  mechanika i budowa maszyn

  18

  20

   

   

  mechatronika

  77

  20

   

   

  nawigacja

   

  28

   

  22

  systemy informacyjne w bezpieczeństwie

   

  12

   

   

  zarządzanie

   

   

  273

   

  OGÓŁEM

  610

  100

  333

  122

  1165  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 315) w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych.
  Obecnie oczekujemy na decyzję Ministra Obrony Narodowej w sprawie naboru na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych w 2018 roku.
        
  1. Nabór na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych na I rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi  w roku akademickim 2017/2018 w AWL we Wrocławiu - został zakończony:
  1. Limit miejsc jaki obowiązywał – 90;
  2. Termin składania wniosków do Dyrektora Departamentu Kadr - za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień  jaki obowiązuje – do 15 maja.
  3. Obecnie oczekujemy na dokumenty w zakresie wznowienia naboru na studia stacjonarne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w 2018 roku.
  Uwaga:
        Szczegółowe informacje w zakresie rekrutacji na studia wojskowe lub do szkół podoficerskich są publikowane na bieżąco na stronach internetowych uczelni wojskowych i szkół podoficerskich prowadzących nabór do służby kandydackiej. Linki do stron internetowych uczelni wojskowych i szkół podoficerskich znajdują się poniżej.  Dodatkowo informacje w zakresie naboru na studia oficerskie lub do szkół podoficerskich można uzyskać również:
  1. pod wskazanym numerem telefonu na stronach internetowych uczelni wojskowych i szkół podoficerskich prowadzących rekrutację,
  2. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kłodzku pod numerem  telefonu: 261 647 430 lub stawiając się osobiście w pokoju nr 23 w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kłodzku.


   

     
  WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

  ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
  00-908 Warszawa

     
  AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

  ul. Śmidowicza 69

  81-127 Gdynia

     
  AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH

  ul. Czajkowskiego 109

  51-150 Wrocław

   
     
  WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

  ul. Dywizjonu 303 nr 35

  08-521 Dęblin

     
  SZKOŁA PODOFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH

  ul. Wojska Polskiego 86/90

  61-716 Poznań

      SZKOŁA PODOFICERSKA MARYNARKI WOJENNEJ
  Lędowo 1N

  76-271 Ustka

   
  SZKOŁA PODOFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

  ul. 2 Pułku Kraków 5

  08-521 Dęblin

     
  AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ

  Al. Gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103

  00-910 Warszawa

  www.akademia.mil.pl
     
  UNIWERSYTET MEDYCZNY

  Al. Kościuszki 4

  90-419 Łódź

    Ogólnokszatłcące Liceum Lotnicze w Dęblinie

  08-521 Dęblin 3
  ul. II Pułku Kraków 5


  www.lotnik.wp.mil.pl