Strona Główna BIP Strona Główna
» Nabór do szkolnictwa wojskowego
 

 

 1. Nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych Wojsk Specjalnych w 2017 roku - został zakończony.
  Nabór prowadzony był zgodnie z decyzją Nr 143/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie w korpusie osobowym Wojsk Specjalnych  w 2017 r. (Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 155).
  1. Zgodnie z powyższą decyzją oraz regulaminem prowadzenia postępowania rekrutacyjnego w Ośrodku Szkolenia w Lublińcu, oferta kierowana jest do osób posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej rozumiany jako udział w kwalifikacji wojskowej oraz osób, które odbyły zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową jeśli posiadają stopień wojskowy nie wyższy niż starszy szeregowy, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.
  2. Spełniające warunki określone w art.124 ust.2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U z 2018 r. poz. 173.)
   • niekaralny sądownie,
   • posiada obywatelstwo polskie,
   • zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
   • wiek co najmniej 18 lat.
   Ukończone gimnazjum- załączone świadectwo ukończenia gimnazjum do wniosku- warunek konieczny- w przypadku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, studiów wyższych świadectwo lub dyplom dołączyć dodatkowo jako załącznik;
   Dodatkowe punktowane umiejętności jak np. znajomość języka obcego, prawo jazdy kat.C, C+E, inne kursy i szkolenia, dodatkowe uprawnienie oraz dodatkowe kwalifikacje (technik: informatyk/elektronik, gastronom, ratownik medyczny) oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu studiów.
  3. Szkolenie prowadzone będzie  w Ośrodku Szkolenia w Lublińcu od dnia 01.02. 2018 r.

 2. Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na podoficerów na 2018 rok. - został zakończony
  1. Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na podoficerów w 2018 r., jest prowadzony zgodnie z Decyzją  nr 167/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej.
  2. Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień do dnia 15 listopada 2017 r
  3. Zgodnie z decyzją, o której mowa powyżej nabór jest prowadzony spośród osób ze środowiska cywilnego, posiadających świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (szkoły średniej), zgodnie z limitami przyjęć określonymi w niniejszej decyzji.
  4. Limit miejsc: 50.
  5. Więcej informacji nt wymogów formalnych w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na kurs podoficerski znajduje się na stronie internetowej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. ( www.spwl.wp.mil.pl.)
 3.  

  1. Nabór na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych, na studia stacjonarne w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie i Akademi Wojsk Lądowych we Wrocławiu w roku akademickim 2017/2018 prowadzony  był zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 315) oraz uchwałami senatów wymienionych uczelni wojskowych.                        

  UWAGA! - Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu uruchomiła elektroniczną rejestrację kandydatów na studia wojskowe w roku 2018/2019

  1. Termin składania wniosków – do 31 marca.
  2. Limity miejsc w poszczególnych uczelniach wojskowych w roku akademickim 2017/2018 :

    


   

  Kierunek kształcenia

  Limity miejsc w poszczególnych uczelniach wojskowych w roku akademickim 2017/2018

  Wojskowa Akademia

  Techniczna
  im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

  Akademia Marynarki Wojennej
  im. Bohaterów
  Westerplatte
  w Gdyni

  Akademia Wojsk Lądowych
  we Wrocławiu

  Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

  W Dęblinie

  budownictwo

  61

   

   

   

   chemia

  20

   

   

   

  elektronika
  i telekomunikacja

  163

   

   

   

  geodezja i kartografia

  48

   

   

   

  informatyka

  80

  20

   

   

  inżynieria bezpieczeństwa

   25

   

  76

   

  kryptologia
  i cyberbezpieczeństwo

  107

   

   

   

  logistyka

  60

   

  20

  20

  lotnictwo i kosmonautyka

  40

   

   

  70

  mechanika i budowa maszyn

  56

  20

   

   

  mechatronika

  90

  10

   

   

  nawigacja

   

  28

   

  20

  systemy informacyjne w bezpieczeństwie

   

  37

   

   

  zarządzanie

   

   

  244

   

  OGÓŁEM

  750

  115

  340

  110

  1315
   
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2018r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 537) w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych.
  Obecnie oczekujemy na decyzję Ministra Obrony Narodowej w sprawie naboru na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych w 2018 roku.
        
  1. Nabór na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych na I rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi  w roku akademickim 2018/2019 w AWL we Wrocławiu :
  1. Limit miejsc jaki obowiązywał – oczekujemy na dane ;
  2. Termin składania wniosków do Dyrektora Departamentu Kadr - za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień  jaki obowiązuje – do 15 maja.
  Uwaga:
        Szczegółowe informacje w zakresie rekrutacji na studia wojskowe lub do szkół podoficerskich są publikowane na bieżąco na stronach internetowych uczelni wojskowych i szkół podoficerskich prowadzących nabór do służby kandydackiej. Linki do stron internetowych uczelni wojskowych i szkół podoficerskich znajdują się poniżej.  Dodatkowo informacje w zakresie naboru na studia oficerskie lub do szkół podoficerskich można uzyskać również:
  1. pod wskazanym numerem telefonu na stronach internetowych uczelni wojskowych i szkół podoficerskich prowadzących rekrutację,
  2. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kłodzku pod numerem  telefonu: 261 647 430 lub stawiając się osobiście w pokoju nr 23 w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kłodzku.