Strona Główna BIP Strona Główna
» Wzory dokumentów
 

Do wniosku o powołanie do zawodowej służby wojskowej, należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. zaświadczenie organu (dowódcy jednostki wojskowej) właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe (uzyskane po odbytych kwalifikacjach w jednostce wojskowej);
  2. życiorys;
  3. odpis skrócony aktu urodzenia;
  4. odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia;
  5. informację z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu złożenia wniosku;
  6. kopię uwierzytelnioną dowodu osobistego;
  7. inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych na stanowisku służbowym, na które zainteresowany ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

Uwaga: Ponadto zgłaszając się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku (pokój nr 3), w sprawie powołania do zawodowej służby wojskowej należy posiadać książeczkę wojskową oraz dokumenty wymienione  w pkt  4, 5,6, 7 w oryginale.

 

Wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej

Wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej