Strona Główna BIP Strona Główna
» Służba w NSR
 

 

NSR - Kto może ubiegać się o służbę

O służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych może ubiegać się żołnierz rezerwy który:

 • posiada pozytywne orzeczenie pracowni psychologicznej o braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • nie był przeznaczony do służby zastępczej;
 • nie był karany za przestępstwo umyślne;
 • posiada odpowiednie wykształcenie (szer. - gimnazjalne, pdf. - średnie, ofic.- wyższe);
 • posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej;
 • zaliczył pozytywnie proces kwalifikacji w JW (egz. z W-F, egz. sprawdzający, rozmowę kwalifikacyjną);
 • pełnił służbę przygotowawczą i zdał pozytywnie egzamin na jej zakończenie.

 

NSR - Sposób pełnienia służby

Służba w NSR pełniona jest ochotniczo. Przydział kryzysowy nadaje się na okres od 2 do 6 lat albo na okres zawieszenia (w przypadku kobiet w ciąży oraz w okresie 6 miesięcy po porodzie) z możliwością ponownego jego nadania.

Żołnierz rezerwy będący na przydziale kryzysowym może odbywać następujące ćwiczenia wojskowe:

 • odbywając coroczne ćwiczenia wojskowe rotacyjne, trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.
 • mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;
 • mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych;
 • mogą zostać zobowiązani do odbycia jeden raz przez cały okres pozostawania na przydziałach kryzysowych ćwiczeń wojskowych długotrwałych;
 • na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych;
 • na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać, w dniach wolnych od pracy, ćwiczenia wojskowe jednodniowe, jeżeli w danym roku kalendarzowym został wyczerpany limit dni przeznaczonych na ćwiczenia wojskowe rotacyjne.


W uzasadnionych przypadkach żołnierz rezerwy może odbywać służbę okresową.

 

NSR - Rekrutacja

Nabór do NSR ma charakter terytorialny. Rekrutację i promocję prowadzą wojskowe komendy uzupełnień. Żołnierz rezerwy, który ubiega się o nadanie przydziału kryzysowego w ramach NSR:

 1. Zgłasza się do Wojskowej Komendy Uzupełnień gdzie:
 • zostaje zapoznany z obowiązującymi przepisami;
 • składa wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (wniosek może być złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej). Do wniosku załącza:
 • odpis, uwierzytelnioną kopię lub , po okazaniu oryginału, kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia;
 • uwierzytelniona kopię lub , po okazaniu oryginału, kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa;
 • odpisy, uwierzytelnione kopie lub, po okazaniu oryginału, kopie innych dokumentów mających wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w Siłach Zbrojnych, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu;
 • złożony wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
 1. Skierowany do jednostki wojskowej uczestniczy w kwalifikacjach:
 • egzamin z WF;
 • egzamin sprawdzający poziom wyszkolenia;
 • rozmowa kwalifikacyjna.
 1. Po pomyślnym zakończeniu kwalifikacji podpisuje kontrakt z Dowódcą Jednostki Wojskowej.
 2. Zgłasza się do WKU gdzie zostaje nadany mu przydział kryzysowy.

Nadanie przydziału kryzysowego następuje w formie karty przydziału kryzysowego i stanowi decyzję administracyjną. Do czasu wygaśnięcia lub uchylenia przydziału kryzysowego żołnierz rezerwy jest obowiązany do wykonywania obowiązków wynikających z tego przydziału.