Strona Główna BIP Strona Główna
» Nabór do studium oficerskiego
 
NABÓR DO STUDIUM OFICERSKIEGOZgodnie z Decyzją Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01.09.2017 r. w sprawie naboru na 12- miesięczne szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r., Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu rozpocznie nabór do Studium Oficerskiego (wojska lądowe spec.: pancerno-zmechanizowana). Nabór na szkolenie wojskowe przeprowadzi się spośród absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako zgodny z danym korpusem osobowym (grupą osobową), posiadający tytuł zawodowy magistra lub równorzędny. 
 1. Wymagany kierunek ukończonych studiów:
 • techniczne;
 • mechaniczne;
 • nauki społeczne ze wskazaniem na nauki o obronności i bezpieczeństwa;
 • stosunki międzynarodowe;
 • zarządzanie,
 • łączność,
 • elektronika,
 • telekomunikacja,
 • teleinformatyka,
 • informatyka,
 • cybernetyka.
 1. Akceptowany kierunek ukończonych studiów:
 • wychowanie fizyczne;
 • nauki humanistyczne w tym psychologia i pedagogika;
 • zarządzanie kryzysowe,
 • elektrotechnika,
 • mechatronika,
 • robotyka,
 • automatyka.

Przewidzianych jest  124 miejsc dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Studium ma  na celu zaspokojenie kluczowego zapotrzebowania na ekspertów z dziedzin newralgicznych dla tej formacji. Kandydaci mają obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej ww. Uczelni (link) oraz złożyć w terminie do dnia 15 maja 2018 r. (liczy się data złożenia dokumentów w WKU) do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwej ze względu na miejsce stałego zameldowania, dokumenty określone w zasadach naboru.

Szczegółowych informacji udziela Akademia Wojsk Lądowych:
  - mjr Piotr WOŁYŃSKI - tel. 261 878 256.

 

Zgodnie z Decyzją nr 2/Szkol./DWOT MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21.12.2017 r.
rozpoczął się nabór na szkolenie wojskowe kandydatówna oficerów Obrony Terytorialnej.


Nabór prowadzi się spośród:

 1. żołnierzy terytorialnej służby wojskowej:
 • posiadających wykształcenie wyższe, którzy ukończyli szkolenie podstawowe i złożyli przysięgę wojskową,
 • podoficerów i szeregowych posiadających wykształcenie wyższe, którzy ukończyli szkolenie wyrównawcze;
 1. żołnierzy rezerwy-podoficerów i szeregowych posiadających wyższe wykształcenie i spełniających warunki do powołania do pełnienia terytorialnej służby wojskowej.

Szkolenie prowadzą uczelnie wojskowe, centra szkolenia oraz jednostki wojskowe WOT.

Wnioski na szkolenie wojskowe w 2018 i latach następnych, składa się do Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej wraz z wnioskiem do terytorialnej służby wojskowej za pośrednictwem  wojskowego komendanta uzupełnień wg przynależności terytorialnej w terminie: do 1 marca lub do 1 października każdego roku.

Do wniosku należy dołączyć:

 • odpis,uwierzytelnioną kopię albo, po okazaniu oryginału, kopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie wyższe;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia kursów itp..

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy.

Podstawą przyjęcia na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT jest powołanie do terytorialnej służby wojskowej.