Strona Główna BIP Strona Główna
» Asysta honorowa
 

 

Ogólne zasady organizowania uroczystości pogrzebowych z udziałem wojskowej asysty honorowej reguluje rozdział V „Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.

Uroczystości pogrzebowe ze względu na rodzaj ceremoniału dzieli się na: bezwyznaniowe (świeckie) oraz wyznaniowe (np. katolicka, prawosławna, ewangelicka).

Wojskową asystę honorową w uroczystości pogrzebowej może stanowić: kompania honorowa (pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub pododdział bez pocztu sztandarowego), żołnierze wyznaczeni na posterunek honorowy, żołnierze do niesienia poduszek z odznakami orderów
i odznaczeń, żołnierze doniesienia wieńców i wiązanek, żołnierze do posługi liturgicznej, orkiestra wojskowa, trębacz i werblista. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.

Wojskową asystę honorową wyznacza się na ceremonie pogrzebowe zmarłych:

  1. Członków najwyższych władz państwowych oraz innych osób zasłużonych dla państwa;
  2. Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;
  3. Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;
  4. Kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;
  5. Żołnierzy w służbie czynnej;
  6. Byłych żołnierzy zawodowych;
  7. Szczególnie zasłużonych pracowników wojska.

O udział wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej jej organizator występuje do MON (dotyczy osób wymienionych w pkt. 1 powyżej) lub do dowódcy garnizonu (dotyczy osób wymienionych w pkt. 2-7 powyżej).

Decyzję dotyczącą rodzaju wojskowej asysty honorowej uczestniczącej
w pogrzebie osób wymienionych w pkt. 1 podejmuje Minister ON w uzgodnieniu
z rodziną zmarłego i organizatorem uroczystości pogrzebowej, a wymienionych
w pkt. 2-7 – dowódca garnizonu w uzgodnieniu z dowódcami jednostek (instytucji) wojskowych garnizonu, rodziną zmarłego, przewodniczącymi organizacji i środowisk kombatanckich oraz organizatorami uroczystości pogrzebowej, mając na uwadze posiadane możliwości oraz siły i środki będące w jego dyspozycji.

W przypadku organizowania uroczystości pogrzebowej zmarłych wymienionych w pkt 2 -7 powyżej, należy wystąpić z wnioskiem o skierowanie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości do:

1)     Dowódcy Garnizonu Kłodzko - Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 4161  w Kłodzku
- 57 – 300 Kłodzko ul. Walecznych 59 – tel. 261 647 200 lub 261 647 422, fax: 261 647 233,
jeżeli osoba zmarła mieszkała na terenie powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, ząbkowickiego, strzelińskiego lub nyskiego;

2)     Komendanta Garnizonu Wrocław – 50 - 984 Wrocław ul. Obornicka 100-102
– tel. 261 656 737 lub 261 656 738 , fax: 261 656 731, jeżeli osoba zmarła mieszkała
na terenie powiatów: świdnickiego, wałbrzyskiego, kamiennogórskiego, m. Wrocław, miasta na prawach powiatu Wałbrzych, oławskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego lub wrocławskiego.

 
Akty prawne:

  1. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia, przekształcania i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwościwych dowódców (Dz. U. z 2013 r. poz. 1118 z poź.zm.)