Strona Główna BIP Strona Główna
» Uprawnienia...
 

Weteran ma prawo do:

 • bezpłatnej pomocy psychologicznej, którą objęci będą również jego bliscy;
 • ubiegania się o zapomogę (po 65 roku życia);
 • korzystania (stałego lub czasowego) z domu weterana;
 • dodatkowego urlopu wypoczynkowego (pięć dni);
 • zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w przypadku udziału w uroczystościach organizowanych przez MON lub MSW;
 • asysty honorowej podczas pogrzebu;


Weteran poszkodowany ponadto ma prawo do skorzystania z:

 • bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku urazów i chorób nabytych w trakcie działań poza granicami państwa;
 • pomocy finansowej na kształcenie (na naukę w szkole ponadgimnazjalnej, na studiach pierwszego lub drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich lub podyplomowych);
 • świadczeń określonych w ustawie o inwalidach wojennych i wojskowych (w przypadku żołnierzy i pracowników pobierających rentę), na przykład ulgowych opłat za przejazdy komunikacją miejską i środkami krajowego transportu publicznego (PKP);
 • wojskowej odznaki honoowej „Za Rany i Kontuzje” nadawanej przez Ministra Obrony Narodowej;
 • ubiegania się o zapomogę;
 • dodatkowego urlopu wypoczynkowego (pięć dni);
 • dodatku weterana (tylko w przypadku osób pobierających emeryturę lub rentę)
 • bezpłatnego umundurowania (jednorazowo, tylko w przypadku żołnierzy nadterminowych);
 • zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w przypadku udziału w uroczystościach organizowanych przez MON lub MSW;
 • asysty honorowej podczas pogrzebu;


Weteran poszkodowany pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku ze służbą poza granicami kraju ponadto ma prawo do:

 • dodatku weterana w wysokości uzależnionej od uszczerbku na zdrowiu;
 • skierowania na pobyt w sanatorium co najmniej raz na trzy lata niezależnie od przysługującego mu z tytułu zatrudnienia urlopu wypoczynkowego, jeżeli wymaga leczenia sanatoryjnego;
 • specjalnego leczenia, przeszkolenia oraz usprawnienia w ośrodkach rehabilitacji w celu całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do pracy albo zapobieżenia pogorszeniu się stanu zdrowia;
 • korzystania z pierwszeństwa w umieszczeniu, na jego wniosek, w domu kombatanta lub domu pomocy społecznej, jeżeli wymaga szczególnej opieki;
 • zwolnienia z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych, telewizyjnych;
 • ulgi taryfowej w wysokości 50 % na przejazdy środkami komunikacji miejskiej;
 • ulgi w wysokości 37 % na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego w komunikacji krajowej w:
 • pierwszej i drugiej klasie pociągów osobowych i pośpiesznych oraz w autobusach komunikacji zwykłej i przyspieszonej – na podstawie biletów jednorazowych
 • drugiej klasie pociągów innych niż osobowe i pośpieszne – na podstawie biletów jednorazowych